یکان


تولد یکان. استقبال خارج از انتظار دانش آموزان و سایر طبقات از انتشار ماهنامه یکان موجب شد که شماره ی اول مجله یکهفته پس از توزیع نایاب گردد…تجدید چاپ ماهنامه یکان، مجله کاملا اختصاصی، این حقیقت را روشن ساخت که برخلاف آنچه بعضی بدبینان ادعا می کنند، ملت ایران واقعا خواهان پیشرفت علمی است و خدمات جدی را که در این راه بعمل می آید با حسن استقبال تلقی مینماید. (عبدالحسین مصحفی)

خداحافظی یکان. پس از چهارده سال تلاش پیگیر و صرف هزینه ی شخصی در انتشار مجله ای که برای خوانندگانش مقبولیت داشت، اینک یا بایستی مجله با همان روش و هدف، و البته با مندرجاتی بهتر و عالیتر، یا اینکه اگر امکان مادی فراهم نباشد انتشار آن متوقف گردد. (عبدالحسین مصحفی)