آدم ها و ریاضیات


آدم ها و ریاضیات پروژه ای است تاریخ شفاهی گونه که در ابتدا با این هدف شروع شد که زندگی ریاضی دانان و تاریخ دانشکده های ریاضی را از نگاه آنها  به تصویر بکشد. تعریف اولیه پروژه اینچنین بود

گپ و گفتی کنجکاوانه، صادقانه و بی پرده با آنها که از دانشکده‌های ریاضی گذر کرده اند

ولی خیلی زود، تعریف اولیه محدودیت خود را بروز داد. برای مثال، وقتی از «فریدون شهیدی» برای شرکت در پروژه دعوت شد، او به این نکته اشاره کرد که او در دوره لیسانس در دانشکده ریاضی نبوده است و در دانشکده فنی بوده است و فکر کرد به همین دلیل شاید برای شرکت در پروژه مناسب نباشد. تعریف پروژه به تعریف زیر تغییر کرد

گپ و گفتی کنجکاوانه، صادقانه و بی‌پرده با آدم هایی که ریاضیات زندگی حرفه ای آنهاست

ولی دوباره خیلی زود، تعریف دوم هم محدودیت خود را بروز داد. برای مثال، وقتی از «مژده بهشته» برای شرکت در پروژه دعوت شد، او به این نکته اشاره کرد که این فیزیک است و نه ریاضی که زندگی حرفه ای اوست، اگر چه به ریاضی احترام می گذارد و از آن استفاده می کند. تعریف پروژه به تعریف زیر تغییر کرد

گپ و گفتی کنجکاوانه، صادقانه و بی‌پرده با آدم هایی که زندگی حرفه ای آنها به ریاضیات گره خورده است


همواره اصول زیر در پروژه رعایت شده است

مصاحبه ها کنجکاوانه، صادقانه و بی پرده هستند

مصاحبه ها بیان رزومه آدم ها نیستند

مصاحبه ها تلاش می کنند عوامل بیرونی که در شکل گیری فکری مصاحبه شونده نقش داشته اند را به تصویر بکشند

مصاحبه ها به طور خاص به آدم ها و ایده هایی که در شکل گیری فکری مصاحبه شونده نقش داشته اند و چگونگی تاثیر آنها توجه میکند

مصاحبه ها با سوال های از پیش مشخص شده طراحی نمی شوند و جهت آنها و نوع سوال هایی که پرسیده می شود در حین مصاحبه و با توجه به آنچه مصاحبه شونده بیان می کند تعیین میشود

بعد از انجام مصاحبه ها، آنها ویرایش می شوند و تلاش می شود که در یک قالب داستانی و منسجم قرار گیرند. محصول نهایی فقط پس از تایید مصاحبه شونده، روی کانال یوتیوب پروژه منتشر خواهد شود