کتابهای درسی


در طول سالیان گذشته بارها در مورد کتاب های درسی نوشته ام و هر بار که نیازمند نگاهی به گذشته ی این کتاب ها بودم نیازمند روزها و گاهی ماه ها جستجو. خوشبختانه بسیاری از آنچه می خواستم را یافتم و متاسفانه بسیاری را هنوز نه. آنچه را که یافته ام اینجا به اشتراک می گذارم که دیگران از پایان من شروع کنند نه از آغاز من

ضیاءالدین جزایری کیست؟
حبیب الله صحیحی کیست؟ 
محمد وحید کیست؟
جهانگیر شمس آوری کیست؟