دانشجویی


در اولین شماره پیک ریاضی نوشته شده است که «در سال ۱۳۵۲ دو نشریه ی ریاضی به طور مستقل و بدون اطلاع از یکدیگر منتشر شدند: 《الگوریتم》 در دانشگاه شریف، 《گویا و گنگ》 در دانشگاه تهران.» الگوریتم بعدها شد مجله ی ریاضی شریف. «گنگ و گویا» بعدها شد جُنگ ریاضی (تهران.)