کنج خودتان (۶)

به پیشنهاد هیربد آسا

دیرک وان دالن (۱۳۷۶). جدال موش و قورباغه. سال ۹، شماره ۱ ،  صص ۳۶-۴۹.

چرایی انتخاب. این مقاله‌‌ی اولین بار من را با جنبه های انسانی دو ریاضی دان بزرگ آشنا کرد: هیلبرت و براوئر . تا اون موقع ریاضیدان ها برام آدم های شسته و رفته ای بودن که خاک روی لباسشون نمی نشست. علاوه بر اون با این مقاله بود که فهمیدم براوئر عجب آدم نابغه و توپولوژیست معروفی بوده است.

هیربد آسا
Dirk van Dalen