کنج خودتان (۴)

به پیشنهاد حامد پورمحمد

هانری لبگ (۱۳۷۸). سیر تکامل مفهوم انتگرال. نشر ریاضی. سال ۱۱، شماره ۱، صص ۳۰-۳۷.

چرایی انتخاب. اینکه نظریه ی انتگرال لبگ رو خود لبگ توضیح می ده و از یک تمثیل خیلی جالب برای مقایسه ی اون با انتگرال ریمان استفاده می کنه که تو ذهن من مونده. 

حامد پورمحمد
Henri Lebesgue