کنج خودتان (۲)

به پیشنهاد امیر اصغری

هرمان وایل. (خرداد ۱۳۷۱). نیم قرن ریاضیات. جنگ ریاضی دانشجو. شماره ۸. صص ۱-۳۷.

چرا. برای آنها که به تاریخ تحول ریاضیات علاقه مندند و به خاطر جمله ی زیر که آینده ی حرفه ای من را شکل داد:

از نظر من بنیادی ترین گزاره ی سراسر ریاضی بیان این حقیقت است که اگر شما یک مجموعه متناهی از عناصر را به دو طریق بشمارید، هر دو بار یک عدد را به دست می آورید.

امیر اصغری
Hermann Weyl