کنج خودتان (۱)

به پیشنهاد یحیی تابش

سیاوش شهشهانی(۱۳۶۵).  تصویرهایی از برکلی، پیک ریاضی، شمارهٔ ۳ و ۴ ، ۱۵۱–۱۷۰.

یحیی تابش
سیاوش شهشهانی