رادیکال ۲

مجله ی رادیکال ۲ توسط گروه ریاضی دانشگاه الزهرا منتشر می شده است. متاسفانه دو شماره ی اول آن را نیافتیم.