گویا و گنگ

دانشگاه تهران. گویا و گنگ

در اولین شماره پیک ریاضی نوشته شده است که «در سال ۱۳۵۲ دو نشریه ی ریاضی به طور مستقل و بدون اطلاع از یکدیگر منتشر شدند: 《الگوریتم》 در دانشگاه شریف، 《گویا و گنگ》 در دانشگاه تهران.» الگوریتم بعدها شد مجله ی ریاضی شریف. ولی گویا و گنگ، همان یک شماره شد که شد. ولی دانشجویان مولف آن، ریاضیدانانی شدند که می دانیم.