همراهان

همراهانی که بدون کمک آنها انجام این پروژه امکان پذیر نبود.

منابع

مقاله های ابوالقاسم قربانی از یک گروه تلگرامی به نام «قربانی نامه» و از این آدرس برداشته شده است. 

مقاله های پرویز شهریاری از پرتال جامع علوم انسانی برداشته شده است.