بی‌نهایت؛ دانشگاه شهید بهشتی

بی‌نهایت را بچه‌های ریاضی دانشکده‌ی ریاضی دانشگاه شهید بهشتی متشر می‌کنند. خیلی هرازگاهی است ولی همین باعث زنده‌ماندن آن است. شماره زیر شماره زمستان ۹۹ است. امیدوارم به زودی شماره‌های قبلی آن به سایت اضافه شوند و بیشتر امیدوارم شماره‌ی هرازگاه بعدی به زودی منتشر شوند چرا که بی‌نهایت مثال خوبی از نشریه‌ی ریاضی است که توسط دانشجویان و برای دانشجویان است.