آشتی با ریاضیات ۱۳۵۷

فروردین و اردیبهشت

خرداد و تیر

مرداد و شهریور

مهر و آبان

آذر و دی

بهمن و اسفند