مجله های دانشجویی

مجله های دانشجویی شامل مجله هایی می شوند که توسط دانشجویان منتشر شده اند. متاسفانه عمر اکثر آنها کوتاه بوده است و دسترسی به اکثر آنها سخت چرا که با رفتن دانشجویان ناشر، مجله هم رفته است.

دانشگاه گیلان. دو شماره ی اول با عنوان خیام و دو شماره ی بعدی با عنوان کوشیار منتشر شده است.