در یک زمین، 5 چاه آب وجود دارد. می خواهیم این زمین را به 5 ناحیه افراز کنیم که هر ناحیه شامل فقط یکی از این چاه های آب باشد و به علاوه فاصله هر نقطه ی درون یک ناحیه تا چاه آبش، کمتر از فاصله آن نقطه تا چاه های آب دیگر باشد. چگونه این ناحیه بندی را میتوان انجام داد؟
این مسئله را به n چاه آب تعمیم دهید.

0 Comments

Leave a reply

روز تولد مریم (۲۲ اردیبهشت)، روز دوستی ریاضی