Notifications
Clear all

چند تا لیس بستنی  

   RSS

0

کتاب "چند تا لیس یا؟، چگونه تقریبا هر چیزی را تخمین بزنیم" مسائلی را با هدف تخمین زدن جمع کرده است.

خوبی این تخمین زدن ها این است که اغلب روش یکتایی برای هر چالش وجود ندارد و افراد می توانند روش های مختلفی ارائه بدهند و پُر واضح است که اگر قرار باشد برای هر مسئله، بدون فکر عددی را به عنوان تخمین نَپَرانیم، باید از دانش ریاضیات و گاهی فیزیک هم استفاده کنیم.

پ.ن. معرفی این کتاب با خوندن مسئله ششم از گروه 365 مسئله برای 365 روز به ذهنم رسید.

توسط معلم های ریاضی برای معلم های ریاضی

در تماس باشید

لطفا ما را از فعالیت ها و ایده های آموزشی خود آگاه کنید

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?