Notifications
Clear all

ادامه‌ی روز شصت‌وهفتم، ادامه‌ی مسئله‌ی پانزدهم **  

   RSS

0

در هر یک از شکل‌های زیر، بگویید تعداد مربع‌های سیاه چندتا از تعداد مربع‌های سفید بیشتر است؟

castle 1 شکل ۱

castle 2 شکل ۲

 

شکل ۳

 

گفتید؟ راحت بود؟ پس در مورد شکل‌های زیر هم بگویید در هر یک، تعداد مربع‌های سیاه چندتا از تعداد مربع‌های سفید بیشتر است؟

شکل ۴

castle 5 شکل ۵

castle 6 شکل ۶

این‌ها را هم گفتید؟ خب پس بگویید در شکل nاُم تعداد مربع‌های سیاه چندتا از تعداد مربع‌های سفید بیشتر است؟

0

ای برچسب‌دانان و ای برچسب‌گذاران! این جستار نیاز به برچسب‌های جکیمانه‌ی شما دارد!

توسط معلم های ریاضی برای معلم های ریاضی

در تماس باشید

لطفا ما را از فعالیت ها و ایده های آموزشی خود آگاه کنید

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?