جئوبوزجانی

ابوالوفا محمّد بوزجانی در قرن بیست و یکم با جئوجبرا

جئوبوزجانی به عنوان یکی از گروهای «دوست ریاضی من» و با پششنهاد امیر اصغری شروع به کار کرد. راستش امیر اصغری به جز پیشنهاد و سر و سامان دادن به این صفحه کار دیگری نکرد و بازیگران اصلی شراره دستجردی و کیانوش شکری بودند و هستند. البته هراز گاهی دوستان دیگر چیزی به محتوای افزودند که در کنار همان محتوا نامشان خواهد آمد.

هدف گروه ساده است: انجام ترسیمات هندسی بوزجانی با جئوجبرا

تیم جئوبوزجانی ​

شراره دستجردی

کیانوش شکری

در نقطه الف از پاره خط الف ب، خط عمود رسم کنید.
دقت کنید که تنها ابزار در ترسیمات هندسی خط کش نامدرج و پرگار است.

امیر محمد جذبی@amirmohammad

روز تولد مریم (۲۲ اردیبهشت)، روز دوستی ریاضی

در تماس باشید

لطفا ما را از فعالیت های خود برای روز دوستی ریاضی آگاه کنید.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account