Notifications
Clear all

روز صدوپانزدهم، مسئله‌ی بیست‌و‌سوم **

   RSS

0
شروع کننده موضوع

(۱۰) نقطه بر محیط دایره‌ای مشخص شده‌اند. تعداد چندضلعی‌های محدب متمایزی که رأس‌هایشان زیرمجموعه‌ی این نقطه‌ها هستند را مشخص کنید. (چندضلعی‌ها متمایزند مگر این‌که همه‌ی رأس‌های یکی دقیقاً همه‌ی رأس‌های دیگری باشد)

توسط معلم های ریاضی برای معلم های ریاضی

در تماس باشید

لطفا ما را از فعالیت ها و ایده های آموزشی خود آگاه کنید

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?