Notifications
Clear all

روز صدویازدهم، مسئله‌ی بیست‌و‌دوم **

   RSS

0
شروع کننده موضوع

یک نقطه‌ی شبکه‌ای، نقطه‌ای از صفحه است که مختصات صحیح دارد. بر پاره‌خطی که دو انتهای آن نقاط ((۱۷)٫(۳)) و ((۲۸۱)٫(۴۸)) هستند، چند نقطه‌ی شبکه‌ای وجود دارد؟ (دو نقطه‌ی انتهایی پاره‌خط مزبور را به حساب بیاورید.)

توسط معلم های ریاضی برای معلم های ریاضی

در تماس باشید

لطفا ما را از فعالیت ها و ایده های آموزشی خود آگاه کنید

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?