مسئله 2:
روشی برای رسم یک مربع محاطی در یک مثلث (می تونه هر نوع مثلثی باشه) با خطکش نامدرج و پرگار ارائه بدهید.

به تعمیم های دیگر مسئله 1 و 2 خودتون فکر کنید.

0 Comments

Leave a reply

روز تولد مریم (۲۲ اردیبهشت)، روز دوستی ریاضی