روشی برای رسم مثلث متساوی الاضلاع محاطی در مربع داده شده، ارائه دهید. تنها ابزاری که داریم، خط کش نامدرج و پرگار است.

0 Comments

Leave a reply

روز تولد مریم (۲۲ اردیبهشت)، روز دوستی ریاضی