ویکی آموزش ریاضی

 واژه ی ویکی به طور معمول برای اشاره به تارنماهایی استفاده می شود که محتوای آن به طور مشارکتی توسط استفاده کنندگان تارنما تولید می شود. اما در «ویکی آموزش ریاضی»، از واژه ی ویکی به معنای گسترده تر و به معنای تولید مشارکتی دانش استفاده می شود، بدون توجه به محل و ابزار به اشتراک گذاری دانش. تارنمای ویکی آموزش ریاضی بیشتر از اینکه خود یک ویکی باشد پنجره ای است به فعالیت  های آن. تاریخ  رسمی تولد ویکی آموزش ریاضی را شاید بتوان هفتم مهرماه هزار و سیصد و نود و دو و اولین جلسه ی «ویکی گفت» محسوب کرد. در آن جلسه تعدادی از علاقه مندان حرفه ای و غیر حرفه ای آموزش ریاضی برای آگاهی از آنچه در آموزش ریاضی به عنوان یک حوزه ی دانش می گذرد گرد هم آمدند و از آن پس همواره تلاش کرده اند از دانش همه ی آنهایی که به آموزش ریاضی می اندیشند استفاده کنند و آنچه را که می دانند در اختیار دیگران قرار دهند. در واقع ویکی آموزش ریاضی به نوعی تعمیم نوع نگاه ویکی گفت به آموزش ریاضی است: حرکتی مشارکتی و مداوم  در جهت استفاده از دانش موجود و تولید  دانش.جزییات بیشتر، شامل تاریخچه ای کوتاه و اهداف کنونی ما را می توانید در ویکی آموزش ریاضی بخوانید.ا